Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kamieńcu

Kontrast

contrast

Rozmiar czcionki

aa
bip

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

1.     matce albo ojcu,

2.     opiekunowi faktycznemu dziecka,

3.     osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

4.     innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób  o znacznym stopniu niepełnosprawności – jeżeli nie podejmują lub rezygnują  z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.


Osobom, o których mowa w pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

1.     rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2.     nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3.     nie ma opiekuna faktycznego dziecka i osoby będącej rodziną zastępcza spokrewnioną, lub legitymują się oni orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.


Świadczenie pielęgnacyjne jest niezależne od dochodu i przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 1. nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
 2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi od 1.01.2018r. do 31.12.2018r.  1.477,00 zł.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi od 1.01.2019r. do 31.12.2019r.  1.583,00 zł.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi od 1.01.2020r. do 31.12.2020r.  1.830,00 zł.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi od 1.01.2020r. do 31.12.2020r.  1.971,00 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne  podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia. Polega na zwiększeniu kwoty świadczenia o wskaźnik waloryzacji, którym jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę.


Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

 1. osoba sprawująca opiekę:                                                                                                                                                                                                         a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,                                                           b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
 2. osoba wymagająca opieki:
  a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
  c) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
  d) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
  e) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
  f) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.”;

 

 


Do wniosku należy dołączyć:

 1. kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 2. zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;
 3. kserokopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka.
 4. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Wnioski można też składać drogą elektroniczną: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

Załącznik: