Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kamieńcu
bip

ŚWIADCZENIA RODZINNE

ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI

  Zasiłek rodzinny jest świadczeniem, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych  z utrzymaniem dziecka, o które ubiegać mogą się rodzice dziecka, jeden z rodziców dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a także osoba ucząca się. Zasiłek rodzinny przyznawany jest na okres zasiłkowy

Czytaj więcej...

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000,00 zł  na jedno dziecko. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł. Jednorazowa zapomoga przysłu

Czytaj więcej...

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje: 1.     matce albo ojcu, 2.     opiekunowi faktycznemu dziecka, 3.     osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzi

Czytaj więcej...

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko,   a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na

Czytaj więcej...

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: -  niepełnosprawnemu dziecku; - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; -  osobie, która ukończyła 75 lat. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia leg

Czytaj więcej...