Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kamieńcu

Kontrast

contrast

Rozmiar czcionki

aa
bip

ŚWIADCZENIA RODZINNE

https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

Okres zasiłkowy 2020/2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu informuje, że terminy składania wniosków na okres zasiłkowy 2020/2021 są następujące:

Czytaj więcej...

ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI

  Zasiłek rodzinny jest świadczeniem, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych  z utrzymaniem dziecka, o które ubiegać mogą się rodzice dziecka, jeden z rodziców dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a także osoba ucząca się. Zasiłek rodzinny przyznawany jest na okres zasiłkowy

Czytaj więcej...

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000,00 zł  na jedno dziecko. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł. Jednorazowa zapomoga przysłu

Czytaj więcej...

ZMIANA KONTA BANKOWEGO

Oświadczenie dotyczace zmiany konta bankowego

Czytaj więcej...

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dziennik Ustaw rok 2017 poz. 682) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli: 1. nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub 2. rezygnują z zatrudnienia lub innej

Czytaj więcej...

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko,   a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na

Czytaj więcej...

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: -  niepełnosprawnemu dziecku; - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; -  osobie, która ukończyła 75 lat. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia leg

Czytaj więcej...