Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kamieńcu

Kontrast

contrast

Rozmiar czcionki

aa
bip

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Gmina Kamieniec realizuje pomoc w formie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W skład Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, wchodzą 3 moduły:
1. moduł dla dzieci i młodzieży,
2. moduł dla osób dorosłych,
3. moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Celem modułu 1 i 2 jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych  i samotnych.

Program „Posiłek w szkole i w domu” zakłada dofinansowanie dla Gminy w przypadku udzielenia pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku, jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1164,00 zł,  a w przypadku rodziny, kwoty 900,00 zł.  

W ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  Gmina Kamieniec pozyskała w 2022 r. środki na realizację Modułu 1 – Dla Dzieci i Młodzieży oraz Modułu 2 – Dla Osób Dorosłych, z przeznaczeniem na dofinansowanie wsparcia w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego  w postaci produktów żywnościowych.