Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kamieńcu

Kontrast

contrast

Rozmiar czcionki

aa
bip

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) - Podprogram 2023.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu przystąpił do realizacji Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) - Podprogram 2023.


Pomoc żywnościowa przekazywana jest w postaci paczki żywnościowej dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej np.: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, niepełnosprawność, długotrwała /ciężka choroba, niepełnosprawność, bezrobocie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych,  lub wielodzietnych oraz potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1410,00 zł dla osoby w rodzinie).


W związku z powyższym prosimy osoby spełniające powyższe kryteria, zainteresowane pozyskaniem żywności o zgłoszenie się do 29.02.2024r. Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu w celu złożenia wniosku o przyznanie w/w pomocy.

 

Dane do kontakt:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu ul. Grodziska 11/3, tel. 61 44-30-363

 

 

Objaśnienie:

Kwoty kryterium dochodowego wynoszą: 1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

 

Do dochodu wlicza się m.in.

- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,

- wynagrodzenie za pracę dorywczą,

- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,

- renty,

- emerytury,

- alimenty,

- odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,

- zasiłki dla bezrobotnych,

- dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,

- dochody z gospodarstwa rolnego,

- świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),

- dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),

- dodatek mieszkaniowy,

- dodatek energetyczny.

 

Do dochodu nie wlicza się:

-  świadczenie wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.),

- świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2023 r. poz. 192),

- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, 

- zasiłku celowego, 

- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),

- wartości świadczenia w naturze, 

- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

- świadczenia pieniężnego i  pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 388),

- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

 

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345,00 zł.

 

 

Dodatkowe informacje: linku do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dla Programu: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027