Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kamieńcu

Kontrast

contrast

Rozmiar czcionki

aa
bip

Zmiany w zakresie świadczeń opiekuńczych

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu uprzejmie informuje, że od 1.01.2024 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wpierającym oraz zmienią się zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna.

 
 

I.   NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY OD 1.01.2024 r.

 

1. Specjalny zasiłek opiekuńczy  

  • zostanie zlikwidowany od 1.01.2024 r., 
  • dodatkowe istotne informacje w punkcie II.

 

2. Świadczenie pielęgnacyjne

  • będzie wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu tylko na osoby do ukończenia 18 roku życia,
  • będzie możliwe łączenie otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego oraz pracy zawodowej (nadal konieczne jest sprawowanie opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałe opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego udziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • przysługiwać będzie nowym podmiotom: rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego,
  • osoby inne niż matka i ojciec, na których zgodnie z Kodeksem Cywilnym ciąży obowiązek alimentacyjny, będą miały łatwiejszy dostęp do uzyskania świadczenia,
  • w przypadku opieki nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną, możliwe będzie otrzymanie wielokrotności kwoty świadczenia pielęgnacyjnego (np. dwoje niepełnosprawnych dzieci = kwota świadczenia pielęgnacyjnego x2),
  • możliwe będzie jednoczesne pobieranie m.in. emerytury, renty, zasiłku stałego,
  • dodatkowe istotne informacje w punkcie II.

 

 3. Zasiłek dla opiekuna

  • W sprawach nieuregulowanych stosowane będą przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych obowiązujące do dnia 31.12.2023 r.,
  • dodatkowe istotne informacje w punkcie II.

 

 

II.  BARDZO WAŻNE INFORMACJE DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA WYPŁACANE PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KAMIEŃCU

 

Ustawa wprowadza następujące przepisy przejściowe dla osób pobierających świadczenia:

 

1.       Wnioski o świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy złożone do 31.12.2023 r. będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach.

 

2.       Do wszystkich świadczeń, do których prawo przyznane było co najmniej do 31.12.2023 r., obowiązują dotychczasowe zasady i są ważne do końca okresu, na które zostały przyznane (z uwzględnieniem dodatkowych zasad przedstawionych w punkcie 3 i 4).

 

Oznacza to, m.in. że w trakcie pobierania świadczenia pielęgnacyjnego przyznanego na dotychczasowych zasadach nadal nie będzie można podjąć zatrudnienia, pobierać renty/emerytury itd.  Osoba chcąca skorzystać ze świadczeń na nowych zasadach (z możliwością zatrudnienia) będzie musiała złożyć oświadczenie o rezygnacji z dotychczas pobieranego świadczenia pielęgnacyjnego oraz złożyć nowy wniosek po 1.01.2024 r.

 

3.       Nowe wnioski po 1.01.2024 r. będą mogły być złożone tylko na dzieci do ukończenia 18 roku życia. Jeśli po 1.01.2024 r. z pobierania świadczenia zrezygnuje opiekun niepełnosprawnej osoby dorosłej, nie będzie możliwości kontynuowania świadczenia pielęgnacyjnego w żadnej formie. W przypadku rezygnacji z pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego po  01.01.2024 r., nie będzie już możliwy powrót do tego świadczenia.

 

4.       Osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na dotychczasowych zasadach zachowują prawo do tego zasiłku również na kolejne okresy zasiłkowe, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia 1 listopada (tj. do 1 lutego kolejnego roku). Ta sama zasada będzie obowiązywać w kolejnych okresach zasiłkowych.

 

5.       Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na dotychczasowych zasadach, mogą kontynuować pobieranie świadczenia również w przypadku otrzymania przez osobę niepełnosprawną kolejnego orzeczenia. Warunkiem jest złożenie wniosku o nowe orzeczenie o (stopniu) niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia, a następnie złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego w terminie 3 miesięcy od dnia wydania nowego orzeczenia. 

 

6.       W przypadku pobierania świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu oraz jednoczesnego złożenia wniosku dot. świadczenia wspierającego w ZUS należy poinformować o tym tutejszy ośrodek.  Postępowanie w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna lub ich wypłata zostanie wstrzymane do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez ZUS.

 

7.       Nie jest możliwe jednoczesne pobieranie świadczenia wspierającego oraz świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna. Jednocześnie wypłacone świadczenia mogą zostać uznane za nienależnie pobrane, co skutkować będzie koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami.

 

Świadczenie pielęgnacyjne na „starych zasadach”:

 Osoby, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego do 31.12.2023 r.:

 • w dalszym ciągu będą korzystały ze świadczenia pielęgnacyjnego na dotychczasowych zasadach,
 • będą mogły pobierać świadczenie pielęgnacyjne, pomimo ukończenia przez osobę niepełnosprawną 18 roku życia,

natomiast nie będą mogli:

 • podjąć zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • kontynuować pobierania świadczenia, jeżeli pełnoletnia osoba z niepełnosprawnością ubiega się o świadczenie wspierające,
 • korzystać z kilku świadczeń łącznie (pobierać świadczenie na więcej niż jedną osobę z niepełnosprawnością).

 

Opiekunowie osób z niepełnosprawnością na „nowych zasadach” mogą podejmować zatrudnienie. Warunkiem przyznania świadczenia pielęgnacyjnego na „nowych zasadach” jest sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością. Podejmując zatrudnienie kwota świadczenia pielęgnacyjnego nie jest pomniejszana. Nie ma też limitu osiągniętego dochodu z tytułu zatrudnienia przez opiekuna.

W celu uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego nie ma potrzeby ponownego ubiegania się o nowe orzeczenie, jeżeli jest ono obowiązujące.

Do świadczenia pielęgnacyjnego nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego w 2023 r. wynosi 2458 zł miesięcznie – co roku jest waloryzowana.

 
ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE NA:
„STARYCH ZASADACH” „NOWYCH ZASADACH”
brak limitu wieku osoby z niepełnosprawnością do, którego świadczenie pielęgnacyjne przysługuje przysługuje na dziecko do 18 roku życia
nadal obowiązuje zakaz pracy opiekuna możliwość podejmowania pracy przez opiekuna – bez limitu dochodu, kwota świadczenia pielęgnacyjnego nie jest pomniejszana
brak możliwości pobierania emerytury przez opiekuna możliwość pobierania emerytury przez opiekuna
ubieganie się przez osobę z niepełnosprawnością o świadczenie wspierające z ZUS wstrzymuje pobieranie przez opiekuna świadczenia pielęgnacyjnego

(UWAGA! Wnioskowanie o świadczenie wspierające w ZUS powinno być zgłoszone w OPS – brak zgłoszenia skutkować może świadczeniami nienależnie pobranymi)

po osiągnięciu przez dziecko 18 roku życia możliwość ubiegania się o świadczenie wspierające z ZUS (nie jest to świadczenie opiekuna, lecz osoby z niepełnosprawnością)
aby zachować prawo do świadczenia pielęgnacyjnego należy zadbać o jego ciągłość (tj. w przypadku orzeczeń terminowych należy zadbać o ich kontynuację) nie ma potrzeby ubiegania się o nowe orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli aktualne jest obowiązujące,

 

WAŻNE!

Osoba, która złoży od stycznia 2024 r. rezygnację z wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego na „starych zasadach” nie będzie mogła ponownie do nich powrócić.

 

III.                ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE

Świadczenie wspierające wypłacane będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jest przeznaczone dla osób niepełnosprawnych od ukończenia 18 roku życia, a jego wysokość oraz termin otrzymania zależeć będą od otrzymania decyzji wydawanej na wniosek klienta przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 

Ilość punktów w skali potrzeby wsparcia

Wysokość świadczenia wspierającego

Przysługuje od

 

 

 

95-100

220% rety socjalnej

1.01.2024

90-94

180% renty socjalnej

1.01.2024

85-89

120% renty socjalnej

1.01.2025

Po spełnieniu dodatkowych warunków także od 1.01.2024 r. Informacji na ten temat udziela ZUS.

80-84

80% renty socjalnej

1.01.2025

78-79

60% renty socjalnej

1.01.2025

75-77

60% renty socjalnej

1.01.2026

70-74

40% renty socjalnej

1.01.2026

69 i mniej

świadczenie wspierające nie przysługuje

 

Od 1.03.2023 renta socjalna wynosi 1588,44 zł brutto (1445 zł netto)

 

Nie jest możliwe łączenie pobierania świadczenia wspierającego oraz świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

 

 


 

Powyższa informacja nie stanowi źródła prawa i nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

 


 

 

Więcej informacji:

Infolinia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotycząca świadczenia wspierającego: (22) 245-61-00

 

-  Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429)

tekst ustawy dostępny na stronie dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2023/pozycja/1429

- pytania i odpowiedzi dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego: https://www.gov.pl/web/rodzina/pytania-i-odpowiedzi---nowe-swiadczenie-wspierajace

  Świadczenie wspierające:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych –  Centrum Obsługi Telefonicznej tel. 22 560 16 00,  www.zus.pl

 

Decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia:

- Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu ul. Grodziska 11/3, 64-061 Kamieniec, tel. 614430363, 614421168