Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kamieńcu

Kontrast

contrast

Rozmiar czcionki

aa
bip

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Świadczenie pielęgnacyjne od stycznia 2024 r.

Od stycznia 2024 r. będą obowiązywały dwa rodzaje świadczenia pielęgnacyjnego:

 • osoby, które nabyły lub nabędą prawo do świadczenia pielęgnacyjnego do 31.12.2023 r. uzyskają możliwość wybrania, czy chcą pozostać na „starych zasadach”, czy ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne na „nowych zasadach”,
 • osoby ubiegające się o świadczenie pielęgnacyjne od stycznia 2024 r. nie mają możliwości wyboru – obowiązują ich wyłącznie „nowe zasady” (nie dotyczy opiekunów, którzy kontynuują pobieranie świadczenia rozpoczęte przed 31.12.2023 r. w związku z wygaśnięciem orzeczenia).

Ustawodawca przewidział więcej uprawnień dla osób korzystających z „nowych zasad”, lecz w momencie ukończenia 18 roku życia przez osobę z niepełnosprawnością nad którą sprawowana jest opieka, traci  się prawo do świadczenia i nie będzie ono już wypłacane. Pełnoletnia osoba z niepełnosprawnością może się ubiegać o świadczenie wspierające. Klienci, którzy pozostają na „starych zasadach” dysponują możliwością pobierania świadczenia pielęgnacyjnego po ukończeniu 18 roku życia przez osobę z niepełnosprawnością pod warunkiem, że:

 • nie korzysta ona ze świadczenia wspierającego,
 • wniosek o świadczenie pielęgnacyjne zostanie złożony w terminie 3 miesięcy licząc od dnia wydania orzeczenia w przypadku zakończenia ważności orzeczenia i wydania nowego orzeczenia (ważne jest aby wniosek o nowe orzeczenie został również złożony w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia).

 Świadczenie pielęgnacyjne na „starych zasadach”:

 Osoby, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego do 31.12.2023 r.:

 • w dalszym ciągu będą korzystały ze świadczenia pielęgnacyjnego na dotychczasowych zasadach,
 • będą mogły pobierać świadczenie pielęgnacyjne, pomimo ukończenia przez osobę niepełnosprawną 18 roku życia,

natomiast nie będą mogli:

 • podjąć zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • kontynuować pobierania świadczenia, jeżeli pełnoletnia osoba z niepełnosprawnością ubiega się o świadczenie wspierające,
 • korzystać z kilku świadczeń łącznie (pobierać świadczenie na więcej niż jedną osobę z niepełnosprawnością).

Świadczenie pielęgnacyjne obowiązujące od 1 stycznia 2024 r. na „nowych zasadach”

Świadczenie pielęgnacyjne na „nowych zasadach” przysługuje:

 1. matce albo ojcu,
 2. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,
 3. opiekunowi faktycznemu dziecka,
 4. rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, jeżeli sprawują opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się orzeczeniem o:
  • znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (osoba z niepełnosprawnościami po ukończeniu pełnoletności ma uprawnienia do ubiegania się o świadczenie wspierające) tzw. pkt 7 i 8 na orzeczeniu „wymaga”.

Według nowych zasad osoba sprawująca opiekę może:

 • pracować lub podejmować inną pracę zarobkową,
 • mieć ustalone m.in. prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego,
 • pobierać podwyższone o 100% świadczenie na drugie i każde kolejne dziecko, nad którym sprawuje opiekę legitymujące się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności (należy złożyć wniosek o podwyższoną kwotę świadczenia),
Opiekunowie osób z niepełnosprawnością na „nowych zasadach” mogą podejmować zatrudnienie. Warunkiem przyznania świadczenia pielęgnacyjnego na „nowych zasadach” jest sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością. Podejmując zatrudnienie kwota świadczenia pielęgnacyjnego nie jest pomniejszana. Nie ma też limitu osiągniętego dochodu z tytułu zatrudnienia przez opiekuna.

W celu uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego nie ma potrzeby ponownego ubiegania się o nowe orzeczenie, jeżeli jest ono obowiązujące.

Do świadczenia pielęgnacyjnego nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego w 2023 r. wynosi 2458 zł miesięcznie,

kwota świadczenia pielęgnacyjnego w 2023 r. wynosi 2998 zł miesięcznie– co roku jest waloryzowana.

 • ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE NA:
„STARYCH ZASADACH” „NOWYCH ZASADACH”
brak limitu wieku osoby z niepełnosprawnością do, którego świadczenie pielęgnacyjne przysługuje przysługuje na dziecko do 18 roku życia
nadal obowiązuje zakaz pracy opiekuna możliwość podejmowania pracy przez opiekuna – bez limitu dochodu, kwota świadczenia pielęgnacyjnego nie jest pomniejszana
brak możliwości pobierania emerytury przez opiekuna możliwość pobierania emerytury przez opiekuna
ubieganie się przez osobę z niepełnosprawnością o świadczenie wspierające z ZUS wstrzymuje pobieranie przez opiekuna świadczenia pielęgnacyjnego

(UWAGA! Wnioskowanie o świadczenie wspierające w ZUS powinno być zgłoszone w OPS – brak zgłoszenia skutkować może świadczeniami nienależnie pobranymi)

po osiągnięciu przez dziecko 18 roku życia możliwość ubiegania się o świadczenie wspierające z ZUS (nie jest to świadczenie opiekuna, lecz osoby z niepełnosprawnością)
aby zachować prawo do świadczenia pielęgnacyjnego należy zadbać o jego ciągłość (tj. w przypadku orzeczeń terminowych należy zadbać o ich kontynuację) nie ma potrzeby ubiegania się o nowe orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli aktualne jest obowiązujące,

Osoby, które chcą pobierać świadczenie na „nowych zasadach” powinny nie wcześniej niż w styczniu 2024 r. złożyć:

  • oświadczenie o rezygnacji z dotychczas przysługującego świadczenia pielęgnacyjnego oraz
  • wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowych przepisów.

Brak złożenia oświadczenia skutkować będzie kontynuacją wypłaty świadczeń na „starych zasadach” (czyli bez możliwości podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej).

WAŻNE!

Osoba, która złoży od stycznia 2024 r. rezygnację z wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego na „starych zasadach” nie będzie mogła ponownie do nich powrócić.

  Wnioseki można też składać drogą elektroniczna: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE NA "STARYCH ZASADACH"

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE NA "NOWYCH ZASADACH":