Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kamieńcu

Kontrast

contrast

Rozmiar czcionki

aa
bip

ŚWIADCZENIA RODZINNE

https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

Okres zasiłkowy 2023/2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu informuje, że terminy składania wniosków na okres zasiłkowy 2020/2021 są następujące:

Czytaj więcej...

ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI

  Zasiłek rodzinny jest świadczeniem, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych  z utrzymaniem dziecka, o które ubiegać mogą się rodzice dziecka, jeden z rodziców dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a także osoba ucząca się. Zasiłek rodzinny przyznawany jest na okres zasiłkowy

Czytaj więcej...

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000,00 zł  na jedno dziecko. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł. Jednorazowa zapomoga przysłu

Czytaj więcej...

ZMIANA KONTA BANKOWEGO

Oświadczenie dotyczace zmiany konta bankowego

Czytaj więcej...

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Świadczenie pielęgnacyjne od stycznia 2024 r. Od stycznia 2024 r. będą obowiązywały dwa rodzaje świadczenia pielęgnacyjnego: osoby, które nabyły lub nabędą prawo do świadczenia pielęgnacyjnego do 31.12.2023 r. uzyskają możliwość wybrania, czy chcą pozostać na „starych zasadach”, czy ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne na

Czytaj więcej...

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Z dniem wejścia w życie ustawy o świadczeniu wspierającym czyli 1 stycznia 2024 r. zostaje uchylony art. 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych regulujący zasady przysługiwania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Oznacza to, że od tej daty specjalny zasiłek opiekuńczy nie będzie już przyznawany. Jedynie, na podstawie przepisów przejściowych, za

Czytaj więcej...

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000 zł: matce albo ojcu dziecka*; opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec kt&o

Czytaj więcej...

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: -  niepełnosprawnemu dziecku; - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; -  osobie, która ukończyła 75 lat. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia leg

Czytaj więcej...