Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kamieńcu

Kontrast

contrast

Rozmiar czcionki

aa
bip

ŚWIADCZENIA RODZINNE

https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

Okres zasiłkowy 2023/2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu informuje, że terminy składania wniosków na okres zasiłkowy 2020/2021 są następujące:

Czytaj więcej...

ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI

  Zasiłek rodzinny jest świadczeniem, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych  z utrzymaniem dziecka, o które ubiegać mogą się rodzice dziecka, jeden z rodziców dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a także osoba ucząca się. Zasiłek rodzinny przyznawany jest na okres zasiłkowy

Czytaj więcej...

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000,00 zł  na jedno dziecko. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł. Jednorazowa zapomoga przysłu

Czytaj więcej...

ZMIANA KONTA BANKOWEGO

Oświadczenie dotyczace zmiany konta bankowego

Czytaj więcej...

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje: 1.     matce albo ojcu, 2.     opiekunowi faktycznemu dziecka, 3.     osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzi

Czytaj więcej...

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dziennik Ustaw rok 2017 poz. 682) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli: 1. nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub 2. rezygnują z zatrudnienia lub innej

Czytaj więcej...

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000 zł: matce albo ojcu dziecka*; opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec kt&o

Czytaj więcej...

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: -  niepełnosprawnemu dziecku; - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; -  osobie, która ukończyła 75 lat. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia leg

Czytaj więcej...