Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kamieńcu

Kontrast

contrast

Rozmiar czcionki

aa
bip

Świadczenia na rzecz wieloraczków

Celem przyznania świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką  nad  trojgiem lub więcej dziećmi urodzonymi podczas jednego porodu.

Świadczenie przysługuje matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu, tj. osobie faktycznie opiekującej się wieloraczkami, jeśli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie wieloraczków,  opiekunowi prawnemu wieloraczków, niezależnie od sytuacji dochodowej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  • oboje rodzice zamieszkują na terenie Gminy Kamieniec;
  • w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zgłoszeniach identyfikacyjnych wskazali jako miejsce zamieszkania podatnika – Gminę Kamieniec;
  • rodzice wychowują co najmniej troje lub więcej dzieci urodzonych podczas jednego porodu.

Wysokość świadczenia wynosi 1200,00 zł rocznie na każde dziecko z wieloraczków, nad którymi sprawowana jest opieka.

Ostatnim rokiem udzielenia świadczenia jest rok, w którym wieloraczki ukończą 18 rok życia.

 

Wniosek: