Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kamieńcu

Kontrast

contrast

Rozmiar czcionki

aa
bip

Wzory wniosków o świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

Zgodnie z ustawą o języku polskim, językiem urzędowym w Polsce jest język polski. Oznacza to, że wnioski i załączniki do wniosków o świadczenia rodzinne powinny być sporządzone w języku polskim, w tym wypełnione w języku polskim – rekomendowane do wykorzystywania wzory wniosków i załączników zamieszczone są na stronie internetowej MRiPS pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019 i pozostają aktualne.

Powyższe w żadnym razie nie wyklucza pomocy cudzoziemcowi, w tym obywatelowi Ukrainy, pracownika organu właściwego w wypełnieniu w języku polskim wniosku o dane świadczenie rodzinne, który podpisuje wnioskodawca lub sporządzeniu w języku polskim i dołączeniu do wniosku odpowiednich oświadczeń, które podpisuje wnioskodawca, wymaganych w indywidualnej sprawie (wypełnienie wniosku w języku polskim nie musi być dokonane osobiście przez osobę ubiegającą się).

W celu usprawnienia komunikacji pracowników organu właściwego z obywatelami Ukrainy ubiegającymi się o świadczenia rodzinne oraz wsparcia obywateli Ukrainy w procesie wypełniania i składania wniosków o świadczenia rodzinne w języku polskim, w tym w celu wyjaśnienia poszczególnych opisów pól i pouczeń zawartych we wzorach wniosków/załączników, pomocniczo publikujemy poniżej, przetłumaczone na język ukraiński wzory wszystkich wniosków i załączników do wniosków. Dodatkowo publikujemy również propozycję wzoru oświadczenia (i jego tłumaczenie) o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zgodnie z art. 26 Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 583), obywatelowi Ukrainy, którego pobyt uznaje się za legalny, przysługują świadczenia rodzinne na terenie RP. Obywatele Ukrainy składają wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych osobiście. W imieniu osoby małoletniej wniosek składa jedno z rodziców, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną opiekę nad dzieckiem. Osoby małoletnie nie muszą być obecne przy składaniu wniosku. Obywatele Ukrainy składający wniosek powinni posiadać przy sobie:

• nadany numer PESEL (własny oraz osób małoletnich będących pod opieką osoby składającej wniosek),

• dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy (własny oraz osób małoletnich będących pod opieką osoby składającej wniosek),

• dokładny adres pobytu (ulica, numer posesji/budynku, numer mieszkania),

• numer rachunku bankowego.

Ustalając prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od kryterium dochodowego, przy ustalaniu dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę nie będzie uwzględniało się członka rodziny, który, zgodnie z oświadczeniem osoby ubiegającej się o te świadczenia, nie przebywa na terytorium RP.

 

Zsady przyznawania świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy

 

Wnioski o świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy