Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kamieńcu

Kontrast

contrast

Rozmiar czcionki

aa
bip

PROJEKT UNIJNY

Grodzisk Wielkopolski, dnia 21.06.2017 roku

 

Powiat Grodziski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim

 

Znak sprawy: PCPR.2260.2-6/17

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Adaptacja pomieszczeń istniejącego budynku 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe - adaptacja pomieszczeń na Powiatowy Punkt Pomocy Wzajemnej”


 

 

o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej „Ustawą”.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp.

/-/ Agnieszka Brambor – Nolka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Powiat Grodziski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku  Wielkopolskim,
ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, działając na podstawie Umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu pt.: „PLAN NA LEPSZE JUTRO” z dnia  02.12.2016 r.  oraz pełnomocnictw z dnia  3 marca 2017 r.,  prowadzi postępowanie w imieniu własnym oraz następujących podmiotów:

 1. Gmina Granowo / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Granowie Granowo,
  ul. Kolejowa 16, 62-066 Granowo
 2. Gmina Rakoniewice / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach, Rakoniewice, ul. Krystyny 30, 62-067 Rakoniewice
 3. Gmina Granowo / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu Kamieniec,
  ul. Szkolna 2, 64-061 Kamieniec
 4. Gmina Wielichowo / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie,  Wielichowo, ul. Pocztowa 16A, 64-050 Wielichowo  
 5. Gmina Miasto Grodzisk Wielkopolski / Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Grodzisku Wielkopolskim,  ul. Powstańców Chocieszyńskich 23d, 62-065 Grodzisk Wielkopolski      

Strona internetowa: www.bip.pgw.pl, www.pcprgw.pl  i na stronach internetowych partnerów projektu

Tel. 61 44 52 508 fax: 61 44 52 555

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.)

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.) zwana dalej „Ustawą”

2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(
Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2254).

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń istniejącego budynku 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim
z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe – adaptacja pomieszczeń na Powiatowy Punkt Pomocy Wzajemnej.

Szczegółowy zakres, rodzaj i ilość robót podane zostały w dokumentacji przetargowej,
tj. w projekcie adaptacji, przedmiarach robót, specyfikacji technicznej, które stanowią załącznik do niniejszej specyfikacji.

Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga aby czynności polegające na wykonywanie robót budowlanych (prace fizyczne) były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.

Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy zostały określone w pkt XXI SIWZ
i
w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

 

Współfinansowanie: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego WRPO 2014 +.
Środki Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią 95% ogólnych środków przeznaczonych na realizację zamówienia.

 

UWAGA!

Przed złożeniem oferty zaleca się by Wykonawcy odbyli wizję lokalną w obiekcie
i zweryfikowali wszystkie informacje mające wpływ na ocenę nakładów i kosztów związanych
z całkowitą realizacją zadania. Wizja lokalna będzie możliwa do przeprowadzenia po uprzednim złożeniu Zamawiającemu pisemnego wniosku oraz wskazaniu przez Zamawiającego stosownego terminu jej przeprowadzenia.

 

 

 

Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień:

 

Wspólny Słownik Zamówień:

Numer CPV

Opis

45000000-7

Roboty budowlane

45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

45300000-0

Roboty instalacyjne w budynkach

45440000-3

Roboty malarskie i szklarskie

45430000-0

Pokrywanie podłóg i ścian

 

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Zamawiający nie przewiduje zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych.

VI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania zamówienia: do 27 października  2017 roku.

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu:

1)  Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej objętej niniejszym postępowaniem.

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

2) Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

3) Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończył co najmniej 2 zadania polegające na wykonaniu  prac przebudowy/rozbudowy/remontu dotyczącego budynku użyteczności publicznej w tym co najmniej jednego zabytkowego tj. wpisanego do rejestru zabytków o minimalnej wartości robót netto 60 000,00 zł każde, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz dołączy dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie
z przepisami prawa budowlanego;

b) dysponuje co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz będącą członkiem właściwego terytorialnego samorządu zawodowego i wskaże podstawę tego dysponowania,

Ponadto Zamawiający wymaga aby ww. kierownik budowy spełniał wymogi zawarte w art. 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 poz. 1446 ze zmianami) tj. przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.

-  5 pracownikami fizycznymi w zawodach budowlanych, którzy będą wykonywać roboty budowlane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ze wskazaniem zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów danego podmiotu oraz okresu tej dostępności.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te realizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Jeżeli zdolności zawodowe nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub;

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności zawodowe.

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje „procedurę odwróconą” na postawie
art. 24aa Ustawy. W związku z tym Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału
w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania  – według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Wykonawca    w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

 

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:

  1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności      gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
  2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
   w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana z załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Dowodami,
   o których mowa powyżej są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane – sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych;
  3. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
   a w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami, wraz z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
   i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego - sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób;
  4.  informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  5. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
   w sprawie spłat tych należności;
  6. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

 

Uwaga!

Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa w sprawie wykonania zamówienia publicznego zobowiązany zostanie do dostarczenia dokumentów potwierdzających posiadanie przez kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych kwalifikacji, zgodnie
z art. 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 poz. 1446 ze zmianami) tj
. przez co najmniej 18 miesięcy brała udział
w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.

Udział w robotach budowlanych prowadzonych odpowiednio przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury potwierdzają świadectwa, w tym dotyczące odbytych praktyk zawodowych oraz inne dokumenty zaświadczające udział w tych robotach wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, na rzecz której te roboty były wykonywane, albo przez osobę, pod której nadzorem były wykonywane, w tym zakresy obowiązków na stanowiskach pracy w muzeum będącym instytucją kultury lub zaświadczenia wydane przez wojewódzkich konserwatorów zabytków.

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów określonych w lit. a) powyżej składa:

  1. Informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym przez Zamawiającego powyżej, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM
 1. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą
  z zachowaniem zasad określonych w Ustawie (art. 38).
 2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
 1. dres do korespondencji:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim
 1. l. Żwirki i Wigury 1,
  62 – 065 Grodzisk Wlkp.,
 1. r fax. 61 4452555, Tel: 61 44 52 508, adres email: piotr@pcprgw.pl
 1. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień wezwań oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna,
  z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie.

4. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Piotr Bartkowiak,  tel. 61 44 52 508.

 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem otwarcia ofert.

3. Co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę ściśle według postanowień SIWZ.

5. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do SIWZ. Wraz z formularzem oferty pomocniczo złożyć można kosztorysy ofertowe.

6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

7. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym co najmniej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (formularz oferty, oświadczenia) podpis powinien być czytelny (imię i nazwisko). Pozostałe strony mogą być parafowane.

8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

9. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom oraz zobowiązany jest do podania firm podwykonawców.

10. Do oferty wykonawca załącza:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu,

b) odpowiednie pełnomocnictwa wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do udzielania pełnomocnictw,

c) oświadczenie oferenta – załącznik nr 7 do SIWZ.

11. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób:

„Oferta w postępowaniu: Adaptacja pomieszczeń istniejącego budynku 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe - adaptacja pomieszczeń na Powiatowy Punkt Pomocy Wzajemnej

 NIE OTWIERAĆ przed dniem 11.07.2017 roku, godz. 09:30”.

 

12. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt. 11. oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

14. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 Ustawy.

15. W przypadku pojawienia się w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający nie jest upoważniony do ich ujawnienia, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. Wykonawca ma obowiązek informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa oznaczyć klauzulą: „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa”.

 

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać do dnia 11.07.2017 roku, do godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego (adres: Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, Polska, budynek A, Biuro Obsługi Mieszkańca). Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.07.2017 roku, o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego, tj. Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1,62-065 Grodzisk Wielkopolski, budynek B, pokój nr 15.

3. Sesja otwarcia ofert

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

a) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

b) informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofertach.

 

 

XV.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia.

2. Cenę deklaruje się na formularzu oferty załączonym do SIWZ. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena ofertowa będzie traktowana jako ostateczna cena umowna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

4. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku od towarów i usług niezgodnej
z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

5. Błąd w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 Ustawy, spowoduje odrzucenie oferty.

 

 

XVI. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:

 

Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

60%

2

Gwarancja

40%

 

2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 1. kryteria będą liczone według następujących wzorów:

 

Nr kryterium

Wzór

1

(Cmin/Cof) x 60 pkt

gdzie:

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

- Cof -  cena podana w ofercie

2

 Wartość punktowa kryterium gwarancja wyliczana będzie według wzoru:

Gw = ( Gwbad/Gwmax) x 40

gdzie:

Gw – ilość punktów dla kryterium

Gwbad –okres gwarancji w ofercie badanej

Gmax – maksymalny okres gwarancji ustalony przez Zamawiającego

 

 

UWAGA!

Wykonawca udzieli minimum 36 – miesięcznej gwarancji  na przedmiot umowy objęty niniejszym postępowaniem. Ocenie zostanie poddany podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym okres gwarancji, który nie może być krótszy niż 36 miesięcy.

Wykonawcy zobowiązani są do określenia okresu gwarancji w miesiącach. Najdłuższy okres gwarancji nie powinien przekraczać 60 miesięcy. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji  dłuższy niż 60 miesięcy otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 40.

W przypadku podania okresu gwarancji, krótszego niż 36 miesięcy oferta zostanie odrzucona.

Okres gwarancji liczony będzie od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Termin gwarancji należy wskazać w pełnych miesiącach.

 

3. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać 100 pkt.

4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

5. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

6. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako suma punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

9. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

 

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane wyżej kryteria oceny ofert.

Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 Ustawy. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
  i prawne, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących funkcjonalności,
 3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 4. unieważnieniu postępowania.

2. Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej informacje o wyborze oferty oraz unieważnieniu postępowania.

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie    zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

 

XVIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10% ceny brutto podanej w ofercie w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ustawy Pzp.

2. Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy: 83 9063 0008 0000 0000 0071 0003

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

4. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. XVIII.2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

5. Zabezpieczenie powinno obejmować cały okres realizacji zamówienia oraz 30 dni od dnia wykonania zamówienia.

6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru robót. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota powyższa jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

7. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 2 pkt. 1-3 ustawy PZP.

 

XIX. WARUNKI UMOWY

Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

 

XX.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone przepisami niniejszej ustawy (Dział VI Ustawy).

 

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA OSÓB

1. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.). osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z wykonywaniem roboty budowlanej czyli tzw. pracowników fizycznych (wymóg ten nie dotyczy osób kierujących budową) oraz określa następujące wymagania:

1) sposób dokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę:

a) wykonawca/podwykonawca prowadzi dokumentację zatrudnienia osób na podstawie  umowy o pracę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

b) wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy, do złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, że roboty budowlane będą wykonywały osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę oraz kopii aktualnych dokumentów ZUS DRA, RCA, potwierdzających ten fakt. W przypadku, gdy nastąpi zmiana informacji objętych ww. oświadczeniem, wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zaktualizowania tego oświadczenia nie później niż w ciągu 3 dni roboczych i złożenia kopii aktualnych dokumentów ZUS DRA, RCA potwierdzających ten fakt.

2) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia osób na podstawie umowy o prace:

a) zamawiającemu przysługuje prawo (w trakcie trwania umowy) do wezwania wykonawcy do udowodnienia, że w realizacji przedmiotu zamówienia udział biorą osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę - wskazane w oświadczeniu, o którym mowa powyżej,

b) wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego udzielenia odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, w szczególności przedstawiając dowody, że w realizacji przedmiotu zamówienia faktycznie udział biorą osoby zatrudnione na podstawie umowy
o pracę - wskazane w oświadczeniu, o którym mowa powyżej. 

3) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a) zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące prace fizyczne bezpośrednio związane
z wykonywaniem robót budowlanych były zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

2. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań określonych w ust. 1 zostały określone we wzorze umowy – załącznik do SIWZ.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp.

/-/ Agnieszka Brambor – Nolka

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz oferty
 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu
 3. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 4. Wykaz robót
 5. Wykaz osób
 6. Wzór umowy
 7. Oświadczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

 

pieczęć wykonawcy

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

 1. Wyrażamy chęć uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zorganizowanego przez Powiat Grodziski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim na zadanie p.n.:

Adaptacja pomieszczeń istniejącego budynku 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe - adaptacja pomieszczeń na Powiatowy Punkt Pomocy Wzajemnej”Zarejestrowany adres Wykonawcy:

ulica ................................................ nr.............................

kod ..................... miejscowość ...........................................

powiat ............................. województwo ...............................

tel.: ......................................            fax: ..................................

e mail:……………………………..

REGON:.................................            NIP:..................................           

 1. Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia wyznaczamy

.........................................................................................

(imię i nazwisko)

3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na: Adaptacja pomieszczeń istniejącego budynku 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe - adaptacja pomieszczeń na Powiatowy Punkt Pomocy Wzajemnej”

za cenę wskazaną poniżej:

 

Wartość zamówienia netto: .................................................................................... zł

Słownie:..........................................................................................................................

VAT .................... %: ……...................………..………zł

Wartość zamówienia brutto: ....................................................................................... zł

Słownie:...........................................................................................................................

4. Oświadczamy, że okres gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia wynosi .....................................miesięcy.

5. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy sami* / przy udziale podwykonawcy(ów). * (niepotrzebne skreślić)

 

…………………………………………………………………………………………………

(należy podać nazwę firmy podwykonawcy)

5a. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

Nazwisko, imię……………………………………..

Stanowisko………………………………………….

Telefon……………………………………….,fax…………………………………

6. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy przy pomocy podmiotu trzeciego* / wykonamy bez podmiotów trzecich.  (niepotrzebne skreślić)

7. Płatności wynikające z realizacji w/w zadania prosimy przekazać na nasze konto numer:

…………………………………………………………………………………………………

8. Oświadczamy, że oferujemy realizowanie zamówienia w terminie od daty podpisania umowy do 27.10.2017 roku,

9. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

10. Oświadczamy, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp przy realizacji zadania będziemy korzystać z pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę zgodnie z wymogiem zawartym w SIWZ.

11. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego
we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania.

12. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy, który jest częścią dokumentacji przetargowej i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty
do zawarcia umowy na określonych w nim przez Zamawiającego warunkach, w miejscu
i terminie przez niego wyznaczonym.

13. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

14. Oświadczamy, że w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego
na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekażemy Zamawiającemu: oświadczenie o przynależności lub brak przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

15. Oświadczamy, że wykonawca:

- jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem,

-nie jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem.

16. Oświadczamy, że jeżeli nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany przedstawione w naszych dokumentach załączonych do oferty natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.

17. Załącznikami do niniejszej oferty są: (jeżeli wstępują informację stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy je wskazać)

1………………………………………………….

2………………………………………………….

3………………………………………………….

*niepotrzebne skreślić

 

..................., dnia .............

..........................................

imię, nazwisko i podpis/y

osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

 

pieczęć wykonawcy

 

Adaptacja pomieszczeń istniejącego budynku 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe - adaptacja pomieszczeń na Powiatowy Punkt Pomocy Wzajemnej”......................................., .......................................

miejsce                      dnia

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW ORAZ NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu na zadanie pn. Adaptacja pomieszczeń istniejącego budynku 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe - adaptacja pomieszczeń na Powiatowy Punkt Pomocy Wzajemnej”

reprezentując……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(należy wpisać nazwę Wykonawcy)

Oświadczam, że Wykonawca na dzień składania ofert spełnia wymogi, o których mowa
w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) tj:

 1. Nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ww. ustawy
 2. Spełnia warunki udziału w postępowaniu tj.:

- warunek kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

-warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej

- warunek zdolności technicznej lub zawodowej.

..........................................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

 

 

pieczęć wykonawcy

......................................., .......................................

miejsce                      dnia

Adaptacja pomieszczeń istniejącego budynku 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe - adaptacja pomieszczeń na Powiatowy Punkt Pomocy Wzajemnej”OŚWIADCZENIE

Składane w postępowaniu, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229),

Niniejszym oświadczam, że należę/nie należę (niepotrzebne skreślić) do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty/oferty częściowe
w niniejszym postępowaniu

Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty

 

L.p.

Nazwa firmy

 

 

 

 

W załączeniu dowody wskazujące, że istniejące między wykonawcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej powiązania, nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

...........................................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

UWAGA

Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej, informacji z otwarcia ofert zawierającej nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty.

 

 

 

 

 

pieczęć wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4

 

 

 

 

Wykaz wykonanych robót budowlanych

składany w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn.:

Adaptacja pomieszczeń istniejącego budynku 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe - adaptacja pomieszczeń na Powiatowy Punkt Pomocy Wzajemnej”

 

Lp.

Robota

budowlana

(przedmiot zamówienia)

 

Wartość

Data

Wykonania

(początek, koniec)

Podmioty na rzecz których roboty zostały wykonane

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

*Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że w/w roboty zostały wykonane należycie (dowody)

……....................................................................

imię i nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania

Wykonawcy

Miejscowość ........................................., data .......................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 5

 

 

pieczęć wykonawcy

 

             Wykaz osób

składany w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn.:

Adaptacja pomieszczeń istniejącego budynku 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe - adaptacja pomieszczeń na Powiatowy Punkt Pomocy Wzajemnej”

 

Lp.

 

Imię i nazwisko

 

Specjalność,

Nr uprawnienia

(jeżeli dotyczy)

Zakres obowiązków

Podstawa do dysponowania osobami (np. umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie)

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

……....................................................................

imię i nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania

Wykonawcy

Miejscowość ........................................., data .......................

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 6

 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

(Projekt)

Zawarta w dniu ……………………………..w Grodzisku Wielkopolskim

pomiędzy Powiatem Grodziskim, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez………………………………………………………:

- …………………..

- …………………..

przy kontrasygnacie ……………..

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, z

a

…………………………………………… (oznaczenie Wykonawcy)

reprezentowanym przez:

-

zwanym/ą w dalszej treści umowy Wykonawcą

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego, w trybie przetargu nieograniczonego, wyboru Wykonawcy – została zawarta umowa o następującej treści:

 

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania pn.:

Adaptacja pomieszczeń istniejącego budynku 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe - adaptacja pomieszczeń na Powiatowy Punkt Pomocy Wzajemnej”

w zakresie szczegółowo określonym w:

1)  dokumentacji technicznej, 

2) Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST),

3) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

4) ofercie Wykonawcy.

2. Wymienione w ust. 1 załączniki, stanowiące integralną część umowy traktowane będą jako wzajemnie się objaśniające. Do celów interpretacyjnych umowy, załączniki te będą miały pierwszeństwo zgodnie z kolejnością wynikającą z numeracji. Wszelkie rozbieżności
w dokumentach należy zgłosić Inspektorowi Nadzoru.

3. Zakres robót musi być zgodny z przedmiarem robót sporządzonym przez Zamawiającego.

 

§ 2

Obowiązki Stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) protokolarne przekazanie placu budowy,

2) przekazanie kompletu dokumentacji,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy
i powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone
w pomieszczeniu / miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) protokolarne przyjęcie placu budowy,

2) powołanie kierownika budowy w osobie:.......................................................................... posiadającego uprawnienia budowlane ............................................................................

3) utrzymanie porządku i ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

4) opracowanie Programu Zapewnienia Jakości, przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji przed podpisaniem umowy,

5) przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, ppoż. w trakcie wykonywania robót,

6) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, z warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,

7) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,

8) zatrudnianie przy realizacji zadania, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, pracowników na podstawie umów o pracę na warunkach określonych w SIWZ. Na potwierdzenie wymogu Wykonawca przedstawi zamawiającemu oświadczenie, że zatrudnia pracowników fizycznych, którzy będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia w oparciu o umowę o pracę oraz kopię aktualnych dokumentów ZUS DRA, RCA potwierdzających ilość zatrudnionych pracowników.

9) Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz dostarczenie Zamawiającemu dokumentów wymaganych przez przepisy ustawy – Prawo budowlane.

 

§ 3

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym, dokumentacjami i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie i nie zgłasza zastrzeżeń do dokumentacji.

 

§ 4

Umowy z podwykonawcami

1. Ustalony zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem podwykonawców:

- zakres 1 ......................................................................................................................

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, a także projektu jej zmian. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zobowiązany jest do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od daty przedstawienia projektu umowy lub jej zmiany nie zgłosi pisemnie zastrzeżeń do zawartych w nich postanowień, to uważa się, że wyraził zgodę na umowę z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od daty przedstawienia poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii umowy lub jej zmiany nie zgłosi pisemnego sprzeciwu do zawartych w nich postanowień, to uważa się, że zaakceptował umowę z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.

6. Zamawiający zastrzega, że termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 10 000 zł wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

8. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6 Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia zmiany umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

 

§ 5.

Termin realizacji Umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 27.10.2017 roku.

2. Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego.

 

§ 6.

Odbiór robót

1. Strony ustalają, że stosowany będzie odbiór końcowy.

2. Odbiór końcowy przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiającego nastąpi po zrealizowaniu przez Wykonawcę całego zakresu robót stanowiącego przedmiot niniejszej umowy.

3.Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru końcowego zgodnie z SST.

4. Roboty zanikające i ulegające zakryciu Wykonawca będzie w okresie do 2 dni po ich wykonaniu zgłaszał Zamawiającemu do odbioru przez nadzór inwestorski. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia wpisem. Nie odebranie robót w tym terminie nie wstrzymuje postępu prac, a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo.

5. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik budowy) oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego.

6. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca zawiadomi Zamawiającego
o zakończeniu realizacji całości robót i gotowości do odbioru końcowego na co najmniej 3 dni przed terminem wykonania przedmiotu umowy podanym w § 5 ust. 1. Razem
z zawiadomieniem Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu całość dokumentów wymienionych w § 6 ust. 3 umowy.

7. Zawiadomienie określone w ust. 6 dokonane winno być na piśmie potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Termin do dokonania odbioru biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia wraz z dokumentami wymienionymi w § 6 ust. 3. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza pisemnie dzień i godzinę odbioru.

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru.

9. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia dokonania odbioru końcowego. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

10. Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru
i powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy, nie przystąpi do czynności związanych
z odbiorem w uzgodnionym terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję, w skład której wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego.

§ 7.

Wynagrodzenie i sposób rozliczenia

1. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe.

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 wynosi …..................................... brutto (słownie: .........................................................................................................................)

3. Na wynagrodzenie określone w ust. 2 składa się:

- cena netto ...................................................................... zł

(słownie: ..........................................................................................................................)

- podatek VAT ...................................................................... zł

- cena brutto ....................................................................... zł

(słownie: ..........................................................................................................................)

4. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej.

5. Wystawienie faktury nastąpi na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, a zapłata następuje przelewem na rachunek Wykonawcy.

6. Wykonawca wystawi fakturę na:

Nabywca: Powiat Grodziski, ul. Żwirki i Wigury 1,

62-065 Grodzisk Wielkopolski,

NIP: 995-02-08-895,

 

Odbiorca i Płatnik – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Żwirki i Wigury 1,

62-065 Grodzisk Wielkopolski.

 

§ 8.

Warunki płatności

1. Termin płatności faktury wynosi do 14 dni, licząc od momentu doręczenia Zamawiającemu faktur wraz z protokołem odbioru, z zastrzeżeniem ust. 5.

2. Faktura wystawiona nieprawidłowo, uprawnia Zamawiającego do zwrotu faktury Wykonawcy.

3. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego w banku polecenia przelewu.

4. W przypadku, gdy Wykonawca realizował zamówienie przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania na ich rzecz zapłaty należności w terminie oraz przedłożenia przed terminem zapłaty wynikającym z ust. 1 oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o dokonanej zapłacie oraz dowodów dokonania zapłaty na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie przedłożenia oświadczeń i dowodów określonych w ust. 4. W takim przypadku Zamawiający nie pozostaje w opóźnieniu spełnienia swojego świadczenia pieniężnego wobec Wykonawcy.

6. Zamawiający dokonuje, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia uwag przez Wykonawcę zgodnie z ust. 9, bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

7.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

8. Bezpośrednia zapłata obejmuję wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

10. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

12. Wykonawca zobowiązuje się do terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom.

 

§ 9.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie
w formie ............................................... w wysokości: .........................................................

2. Zmiany formy zabezpieczenia mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez  zmniejszania wysokości.

3. Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70 % wniesionego zabezpieczenia nastąpi w terminie

30 dni od dnia odbioru właściwego wykonania robót i uznania za należyte wykonanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

4. Pozostałe 30 % zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie terminów usunięcia usterek
i wad zgłoszonych w okresie rękojmi.

 

§ 10.

Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy. Termin gwarancji ustala się na …….… miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Karta gwarancyjna stanowi załącznik do umowy.

2. Termin rękojmi wynosi 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

6. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według udzielonych na piśmie wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego na piśmie o grożącym niebezpieczeństwie wad.

6. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.

7. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:

1) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

2) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może:

1) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

2) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

 

§ 11.

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

2. Rozwiązanie umowy może nastąpić na zasadach przewidzianych w art. 145 a ustawy Pzp.

 

§ 12.

Kary umowne

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

1) zwłokę w wykonaniu umowy, jak również za zwłokę w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a także w okresie gwarancji -
w wysokości 0,3 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki.

2) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy
w wysokości 30 % wartości wynagrodzenia o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy.

3) brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokości 5% wynagrodzenia, niezapłaconego w terminie podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za każdy stwierdzony przypadek,

4) nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,3% wynagrodzenia, niezapłaconego w terminie podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za każdy stwierdzony przypadek,

5) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 5.000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek,

6) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, wysokości 5.000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek,

7) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5.000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek.

8) niezłożenie oświadczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy wraz z kopiami aktualnych dokumentów ZUS DRA, RCA lub zmiany tego oświadczenia wraz z kopiami aktualnych dokumentów ZUS DRA, RCA w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia zmian, że na stanowisku związanym z wykonywaniem robót  przy realizacji przedmiotem zamówienia będą wykonywały osoby (ze wskazaniem ich imion i nazwisk) zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę - w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia w złożeniu oświadczenia.

2. Strony zgodnie oświadczają, że oprócz kar umownych Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

4. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w wyznaczonym terminie. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

§ 13.

Zmiana umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności wymienionej poniżej:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na zmianę jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych lub zmiana technologii wykonywania robót;

2) zmiany stanu prawnego;

3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
w szczególności:

a) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego,

b) opóźnienia w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego,

c) opóźnienia w przekazaniu dokumentów przez Zamawiającego;

4) zmiany będące następstwem działania osób trzecich;

5) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

a) przekroczenie określonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień;

6) zmiany będące następstwem zdarzeń losowych, o których niezwłocznie poinformowano Zamawiającego;

7) zmiany sposobu spełnienia wykonania przedmiotu umowy, ze względu na:

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,

b) pojawienie się na rynku materiałów, części lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

c) konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem inwestycji,

d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. Dokonanie powyższych zmian umowy możliwe jest wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

8) zmiany osobowe polegające na:   

a) zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych uprawnieniach,

b) zmianie inspektora nadzoru odpowiedzialnego za nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zamówienia po stronie Zamawiającego na inną osobę legitymującą się co najmniej równoważnymi uprawnieniami o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych uprawnień;

9) zmiany Wynagrodzenia, które wynikać będą z:

a) konieczności wykonania zamiennych robót budowlanych w stosunku do robót będących przedmiotem umowy,

b) zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT),

- jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia
o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę,

- jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia
o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez wykonawcę;

10) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego, umowy, zmiana adresu, itp.).

2. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający dopuszcza zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego.

§ 14.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

3. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostały przesłane listem poleconym pod następujący adres:

Zamawiający:                                    

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim

ul. Żwirki i Wigury 1

62-065 Grodzisk Wielkopolski

Wykonawca:

………………………………..

4. Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenia dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

5. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

7. Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

8. Spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

WYKONAWCA                                                     ZAMAWIAJĄCY


 

 

Załącznik do umowy

KARTA GWARANCYJNA

Dotyczy:

Adaptacja pomieszczeń istniejącego budynku 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe - adaptacja pomieszczeń na Powiatowy Punkt Pomocy Wzajemnej”

Umowa nr:………………………………………………………………………….…………

Gwarant:

.......................………………………………...…….…………………………………................

Nr telefonu/faksu …….................................................................................................................

e-mail:  ...................................................................................................................................

będący „Wykonawcą”.

Uprawniony z tytułu gwarancji:

Powiat Grodziski

ul. Żwirki i Wigury 1, 62-65 Grodzisk Wielkopolski

tel: 61 44 52 508/faks: 061 44 52 555

e-mail: piotr@psprgw.pl

zwana dalej „Zamawiającym”.

1. Przedmiot i termin gwarancji

1.1       Niniejsza karta gwarancyjna obejmuje roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń istniejącego budynku 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe – adaptacja pomieszczeń na Powiatowy Punkt Pomocy Wzajemnej.

wykonaną w ramach Umowy nr …………......

1.2       Gwarant oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że wykonany przez niego zakres robót, o którym mowa w ppkt 1.1. został wykonany prawidłowo, zgodnie ze zobowiązaniem Wykonawcy, o którym mowa w zawartej umowie, a także zgodnie
z najlepszą wiedzą Gwaranta.

1.3       Poprzez niniejszą gwarancję Gwarant przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za jakość robót, o których mowa w ppkt 1.1., w tym za Dokumenty Wykonawcy
i części umowy realizowane przez podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa w ppkt 2.2.

1.4       Termin gwarancji wynosi: …… miesięcy, liczony od daty odbioru ostatecznego. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Gwaranta - obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.

1.5       Ilekroć w niniejszej Gwarancji jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

1.6       W przypadku, gdy z obiektu, w którym były przeprowadzone roboty budowlane objęte zakresem niniejszej gwarancji o których mowa w ppkt 1.1, będzie korzystał inny podmiot (zwany dalej Użytkownikiem) niż Zamawiający, Zamawiający upoważnia ten podmiot do zgłaszania ewentualnych wad.

2. Obowiązki i uprawnienia stron

2.1       W przypadku ujawnienia wady, Zamawiający jest uprawniony, według swojego uznania, do:

a)         żądania nieodpłatnego usunięcia wady, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca
w zakres Przedmiotu gwarancji była już naprawiana - do żądania ponownego wykonania całego zakresu robót, w obrębie których wada ujawniła się ponownie;

b)         wskazania trybu usunięcia wady lub ponownego wykonania całego zakresu robót,
w obrębie których wada ujawniła się ponownie;

c)         żądania od Gwaranta odszkodowania za szkodę (obejmującą zarówno poniesione straty, jak i utracone korzyści), jakiej doznał Zamawiający na skutek wystąpienia wady.

2.2       W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie gwarancji Gwarant jest zobowiązany do:

a)         terminowego spełnienia żądania Zamawiającego;

c)         zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ppkt 2.1 .c).

2.3       Ilekroć w postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to rozumieć również ponowne wykonanie całego zakresu robót, w obrębie których wada ujawniła się ponownie.

3. Upoważnienie Gwaranta (pełnomocnictwo)

Gwarant upoważnia Zamawiającego do wykonywania uprawnień z gwarancji przysługującej Gwarantowi wobec Producentów Urządzeń, Podwykonawców, Dostawców, Usługodawców.

 

4. Przeglądy gwarancyjne

4.1.      Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą, według uznania Zamawiającego.

4.2.      Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie lub pocztą elektroniczną, z co najmniej
7 dniowym wyprzedzeniem. Gwarant jest obowiązany uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych.

4.3.      W skład komisji przeglądowej będą wchodziły osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz Gwaranta. Osoby wskazane przez Gwaranta winny posiadać umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Gwaranta.

4.4.      Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, tj. zgodnie z ppkt 4.2, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

4.5.      Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie protokół przeglądu gwarancyjnego.

4.6.      Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu.

5. Tryby usuwania wad

5.1.      Gwarant zobowiązany będzie do wykonania naprawy bądź wymiany części przedmiotu umowy, w stosunku do którego ujawniona została wada w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

5.2.      W przypadku wystąpienia wad zagrażających bezpieczeństwu Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia w ciągu 24 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiającego. Jeżeli usunięcie wad jest niemożliwe
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć to miejsce, a w momencie ustania przyczyny usunąć wady w terminie określonym w zdaniu pierwszym.

5.3.      Zamawiający powiadamia o ujawnieniu wad Wykonawcę w terminie 14 dni od ich ujawnienia telefonicznie a następnie potwierdza zgłoszenie telefaksem lub pocztą elektroniczną na wskazane w ofercie numery telefonów i adresy. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie powiadomienia. W przypadku wady o której mowa w ppkt 5.2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę natychmiast po jej ujawnieniu.

5.4.      Zamawiający jest uprawniony do zmiany wyżej wskazanych terminów, uwzględniając technologię usuwania wady i zasady sztuki budowlanej.

5.5.      Usunięcie wady uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu odbioru prac z usuwania wady. W protokole strony potwierdzą także termin usunięcia wady.

5.6.      Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku usunięcia wady w uzgodnionym terminie, Zamawiający będzie upoważniony do zlecenia usunięcia wady podmiotowi trzeciemu, a Wykonawca zostanie obciążony kosztami takiego zlecenia, bez utraty uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi za wady.

5.7.      Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

6. Postanowienia końcowe

6.1       W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.

6.2.      O zmianach w danych adresowych, Gwarant obowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

6.3.      Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

6.4.      Niniejsza Karta gwarancyjna jest integralną częścią Umowy.

6.5.      Wszelkie zmiany niniejszej Karty gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

WYKONAWCA                                                                 ZAMAWIAJĄCY

 

 

________________________________                  _________________________________

Udzielający gwarancji                                                      Przyjmujący gwarancję

upoważniony przedstawiciel Gwaranta                                przedstawiciel Zamawiającego

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 7

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA

W związku z realizacją Projektu pn. PLAN NA LEPSZE JUTRO oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

 

 1. Administratorem moich danych osobowych jest w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-2020 - Marszałek Województwa Wielkopolskiego mający siedzibę przy
  al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Natomiast w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych - Minister Rozwoju, mający siedzibę przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.
 2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na podstawie: 
  1. w odniesieniu do zbioru  Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-2020: 
  1. rozporządzenia 1303/2013;
  2. rozporządzenia 1304/2013;
  3. ustawy wdrożeniowej.
  1. w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych: 
  1. rozporządzenia 1303/2013;
  2. rozporządzenia 1304/2013;
  3. ustawy wdrożeniowej;
  4. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między Beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str.1).

 

3.Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu RPWP.07.02.01-30-0002/15 pt: PLAN NA LEPSZE JUTRO w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności  wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).

 

4.Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej -

Zarząd Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań,

Beneficjentowi realizującemu Projekt – Powiat Grodziski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolski, ul. Żwirki i Wigury1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą  w realizacji Projektu - Gmina Granowo/Ośrodek Pomocy Społecznej w Granowie, Kolejowa 16, 62-066 Granowo; Gmina Kamieniec/Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu, ul. Szkolna 2, 64-061 Kamieniec; Gmina Rakoniewice/Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach, ul. Krystyny 30, 62-067 Rakoniewice; Gmina Wielichowo/Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie, ul. Pocztowa 16A, 64-050 Wielichowo; Gmina Grodzisk Wielkopolski/Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 d, 62-065 Grodzisk Wielkopolski; Stowarzyszenie Rodzinnej Pieczy Zastępczej – Źródełko, ul. Ogrodowa 12, 62-065 Granowo.

Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach WRPO 2014+.

 

5. Oświadczam, iż podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe i aktualne.

 

6. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.

 

7. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie przekażę Beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub  szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.

 

8. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy*.

 

9. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 

 

 

..................................................                                ...................................................

MIEJSCOWOŚĆ I DATA               CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU**